So sánh cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi trong thị trường vốn

Cổ phiếu là một loại chứng khoán được xác định dưới dạng văn bản (chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành) hoặc bút toán ghi sổ xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của công ty. Trong đó, cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi là hai loại cổ phiếu phổ biến trên thị trường vốn hiện nay, giữa chúng có những điểm giống và khác nhau như thế nào?

Mời các bạn xem bài viết dưới đây!

Cổ phiếu thường là gì?

Cổ phiếu phổ thông (cổ phiếu thường)
Cổ phiếu phổ thông (cổ phiếu thường)

Cổ phiếu thường (hay cổ phiếu phổ thông) là chứng chỉ thể hiện quyền sở hữu của cổ đông trong doanh nghiệp, cho phép cổ đông được hưởng những quyền lợi thông thường của doanh nghiệp cổ phần.

Người nắm giữ cổ phiếu thường là cổ đông của doanh nghiệp, và được nhận các quyền lợi sau:

 • Quyền trong quản lý và kiểm soát doanh nghiệp: Cổ đông có quyền tham gia bỏ phiếu, ứng cử vào Hội đồng quản trị, tham gia quyết định các vấn đề quan trọng đối với hoạt động của doanh nghiệp.
 • Quyền đối với tài sản của doanh nghiệp: Cổ đông được quyền nhận phần lợi nhuận của doanh nghiệp chia cho cổ đông hàng năm dưới hình thức cổ tức. Trong trường hợp, doanh nghiệp phá sản hay giải thể, cổ đông được quyền nhận một phần giá trị còn lại của doanh nghiệp (sau khi đã thanh toán các khoản nợ, các chi phí và thanh toán cho cổ đông ưu đãi).
 • Quyền chuyển nhượng cổ phần sở hữu: Cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền sở hữu cổ phần cho người khác bằng cách bán lại trên thị trường chứng khoán.

Ngoài các quyền lợi nêu trên, cổ đông nắm giữ cổ phiếu thường còn có thể hưởng những quyền khác như: quyền được ưu tiên mua cổ phiếu mới do doanh nghiệp phát hành…

Cổ phiếu ưu đãi là gì?

Cổ phiếu ưu đãi là gì?
Cổ phiếu ưu đãi là gì?

Cổ phiếu ưu đãi (Preference Stock) là chứng chỉ xác nhận quyền lợi của nhà đầu tư trở thành cổ đông của doanh nghiệp, đồng thời cho phép nhà đầu tư được hưởng quyền lợi ưu đãi hơn cổ phiếu thường. Người nắm giữ cổ phiếu ưu đãi được gọi là cổ đông ưu đãi. Về tính chất, cổ phiếu ưu đãi là có những đặc điểm giao thoa giữa cổ phiếu thường và trái phiếu. Các doanh nghiệp không bắt buộc phát hành cổ phiếu ưu đãi.

Xem thêm:  Các yếu tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu

Cổ phiếu ưu đãi có những loại nào?

Cổ phiếu ưu đãi được chia làm 3 loại chính bao gồm:

 • Cổ phiếu ưu đãi cổ tức
 • Cổ phiếu ưu đãi quyền biểu quyết
 • Cổ phiếu ưu đãi hoàn lại
 • Ngoài ra còn có 1 loại nữa là: cổ phiếu ưu đãi khác do điều lệ công ty quy định.
4 Loại cổ phiếu ưu đãi
4 Loại cổ phiếu ưu đãi

Cổ phiếu ưu đãi cổ tức

 • Cổ đông sở hữu loại cổ phiếu này sẽ được nhận mức cổ tức cố định và không phụ thuộc kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Các cổ đông nắm giữ cổ phiếu ưu đãi cổ tức sẽ nhận cổ tức trước các cổ đông nắm giữ cổ phiếu thường.
 • Những cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi hoàn toàn không có quyền tham gia, biểu quyết hay đề xuất thành viên vào Hội đồng quản trị của doanh nghiệp.

Cổ phiếu ưu đãi quyền biểu quyết

 • Số phiếu biểu quyết của cổ phiếu ưu đãi này nhiều hơn số phiếu biểu quyết của cổ phiếu thường. Số phiếu biểu quyết của cổ phiếu ưu đãi sẽ được quy định trong điều lệ doanh nghiệp.
 • Thông thường cổ đông sáng lập mới sở hữu loại cổ phiếu ưu đãi này. Tuy nhiên nó chỉ có hiệu lực trong vòng 3 năm, và sau đó được chuyển đổi thành cổ phiếu thường.

Cổ phiếu ưu đãi hoàn lại

 • Người nắm giữ cổ phiếu này có quyền yêu cầu doanh nghiệp hoàn trả số vốn góp vào bất cứ thời điểm nào (theo đúng với thỏa thuận được ghi trên cổ phiếu).
 • Người nắm giữ cổ phiếu ưu đãi hoàn lại hoàn toàn không có quyền tham dự, biểu quyết hoặc đề cử người vào Hội đồng quản trị. Do đó, nếu đầu tư vào doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh hiệu quả, làm ăn có lãi thì bạn sẽ nhận được cổ tức.

Ưu điểm nổi bật của cổ phiếu ưu đãi

Các ưu điểm nổi bật của cổ phiếu ưu đãi bao gồm:

 • Quyền ưu tiên về cổ tức và thanh toán khi thanh lý doanh nghiệp: Người nắm giữ cổ phiếu ưu đãi được hưởng 1 mức cổ tức cố định, xác định trước, không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Cổ đông ưu đãi còn được nhận cổ tức trước cổ đông thường. Ngoài ra, trong trường hợp doanh nghiệp phá sản hoặc giải thể, cổ đông ưu đãi được nhận những gì còn lại của doanh nghiệp trước các cổ đông thường.
 • Không được hưởng quyền bỏ phiếu: Cổ đông ưu đãi không được hưởng quyền bỏ phiếu để bầu ra Hội đồng quản trị, cũng như thông qua các vấn đề quan trọng trong quản lý doanh nghiệp
 • Cổ phiếu ưu đãi có thể được phép chuyển đổi thành cổ phiếu thường, nhưng cổ phiếu thường thì không được phép chuyển đổi thành cổ phiếu ưu đãi.

So sánh cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi

Sau khi đã tìm hiểu những khái niệm và đặc điểm của 2 loại cổ phiếu trên, chúng ta bắt đầu phân tích những điểm giống nhau và khác nhau giữa cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi.

Giống nhau

Điểm giống nhau giữa cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi
Điểm giống nhau giữa cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi

Cả hai loại cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi đều là chứng chỉ xác nhận quyền sở hữu của một công ty. Với các đặc điểm chung như:

 • Là công cụ do công ty cổ phần phát hành trong thị trường vốn.
 • Có thời hạn trung và dài hạn.
 • Không được hoàn trả lại vốn.
 • Chủ sở hữu phải chịu mọi trách nhiệm trên vốn góp.
 • Phát hành thông qua Bộ tài chính & Ủy ban chứng khoán nhà nước (UBCKNN).

Khác nhau

Phân biệt cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi
Phân biệt cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi

Dưới đây là một số tiêu chí để phân biệt cổ phiếu thường (cổ phiếu phổ thông) và cổ phiếu ưu đãi:

Tiêu chí

Cổ phiếu thường

Cổ phiếu ưu đãi

Điều lệ công ty

Cổ phiếu phổ thông (cổ phiếu thường) là cổ phiếu mà các công ty cổ phần bắt buộc phải có.

Công ty cổ phần không nhất thiết phải phát hành cổ phiếu ưu đãi.

Cổ tức

Có cổ tức không ổn định, tùy thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty và được hưởng sau khi chi trả cho cổ phiếu ưu đãi.

Có cổ tức ổn định qua các năm và được chi trả với tỷ lệ cao hơn cổ phiếu phổ thông (Cổ phiếu ưu đãi cổ tức).

Khả năng chuyển nhượng

Cổ phiếu thường có quyền tự do chuyển nhượng.

Không được tự do chuyển nhượng.

Khả năng chuyển đổi

Cổ phiếu thường không thể chuyển đổi thành cổ phiếu ưu đãi.

Cổ phiếu ưu đãi có thể chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông.

Quyền biểu quyết

Cổ phiếu thường có quyền biểu quyết theo số lượng cổ phần nắm giữ của cổ đông.

Cổ phiếu ưu đãi biểu quyết có quyền biểu quyết cao hơn so với cổ phiếu phổ thông. Ngược lại, cổ phiếu ưu đãi cổ tức và cổ phiếu ưu đãi hoàn lại không có quyền biểu quyết.

Khả năng thu hồi tài sản

Người sở hữu cổ phiếu thường là người cuối cùng được hưởng giá trị còn lại của tài sản thanh lý khi công ty bị phá sản.

Khi công ty bị phá sản, người nắm cổ phiếu ưu đãi nhận được tiền thanh lý tài sản trước cổ đông thường nhưng sau người sở hữu trái phiếu.

Ưu đãi

Không có

Có một số ưu đãi

Số lượng cổ phiếu

Số lượng nhiều

Số lượng ít

Ưu tiên nhận lại vốn góp

Nhận lại vốn góp sau cổ phần ưu đãi

Được nhận lại vốn góp trước cổ phần thường

Kết luận

Trên đây là các kiến thức liên quan đến việc phân biệt cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi. Hy vọng qua bài viết này các nhà đầu tư có thể nắm được những điểm giống nhau và khác nhau giữa 2 loại cổ phiếu này. Từ đó có thể đưa ra các quyết định đầu tư hợp lý.

Thông tin được biên tập bởi: taichinh24h.com.vn

Xem thêm:

Theo dõi
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tài Chính 24h cập nhật Giá vàng – Tỷ giá Ngoại tệ – Lãi suất – Cung cấp kiến thức về Tài chính, Forex, Chứng khoán. Với đội ngũ content có nhiều năm kinh nghiệm hy vọng sẽ mang lại cho bạn những bài viết chất lượng.

author nguyenbathanh 618859d3
Nguyễn Bá Thành
Chào mọi người, mình là Thành. Với 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực ngân hàng và kiến thức về Tài chính, Crypto, Forex và Chứng khoán. Hy vọng sẽ mang lại cho bạn những thông tin hữu ích.
Chuyển đổi ngoại tệ
Ngoại tệ cần quy đổi
5/5 - (1 bình chọn)

Về chúng tôi

taichinh24h

Tài Chính 24h Cập Nhật Giá Vàng - Tỷ Giá Ngoại Tệ - Lãi Suất - Cung Cấp Kiến Thức Về Tài Chính, Forex, Chứng Khoán.

Giá Vàng

Vàng SJC
Bảo Tín Minh Châu
Vàng PNG
DOJI Giá vàng Phú
Quý Biểu đồ SJC

Liên hệ

 • Email: taichinh24h.com.vn@gmail.com
 • Website: https://taichinh24h.com.vn
  0
  Chúng tôi muốn được nghe bình luận góp ý của bạnx