Doanh thu hòa vốn (Break even revenue) là gì? Cách tính ra sao?

Doanh thu hòa vốn là thuật ngữ được nhắc tới khá nhiều trong các doanh nghiệp khi không có đột phá doanh thu. Căn cứ vào điểm hòa vốn các doanh nghiệp sẽ có các định hướng phát triển kinh doanh tốt hơn. Vậy cụ thể doanh thu hòa vốn là gì và cách tính như thế nào?

Doanh thu hòa vốn (Break even revenue) là gì?

Doanh thu hòa vốn – Break even revenue chính là doanh thu tại mức sản lượng hòa vốn. Trong đó, sản lượng hòa vốn là mức sản lượng sản xuất của doanh nghiệp mà tại đó doanh thu vừa đủ để bù đắp cho các chi phí bỏ ra. Thường sẽ bao gồm chi phí cố định và chi phí biến đổi.

Doanh thu hòa vốn là gì?
Doanh thu hòa vốn là gì?

Xem thêm:

Điểm hòa vốn được xác định theo các tiêu chí nào?

Doanh thu hòa vốn thường được xác định dựa theo điểm hòa vốn – điểm mà tại đó tổng doanh thu vừa đủ bù đắp tổng chi phí. Hay điểm hòa vốn chính là điểm mà tại đó doanh nghiệp không lãi cũng không lỗ – lợi nhuận bằng 0.

Từ những nhận định trên có thể thấy được rằng điểm hòa vốn sẽ được xác định dựa theo các tiêu chí:

 • Sản lượng sản phẩm hòa vốn
 • Doanh thu tiêu thụ tại điểm hòa vốn
 • Thời gian đạt điểm hòa vốn

Cần phải phân loại các chi phí thành biến phí và định phí để có thể tính toán điểm hòa vốn chuẩn xác. Đối với các nhà quản trị thì xác định được điểm hòa vốn chính là căn cứ để đưa ra các quyết định kinh doanh sắc đáng. Như chọn lựa phương án kinh doanh phù hợp, chọn lựa cơ cấu tiêu thụ sản phẩm,…

Cách tính doanh thu hòa vốn

Doanh thu hòa vốn vô cùng quan trọng với các doanh nghiệp sản xuất. Để tính được doanh thu hòa vốn đúng các bạn có thể áp dụng các công thức theo từng trường hợp cụ thể sau:

Doanh nghiệp sản xuất một mặt hàng hay một loại sản phẩm

Đối với các doanh nghiệp chỉ sản xuất một mặt hàng hay một sản phẩm thì có thể áp dụng tới 3 phương pháp để tính doanh thu hòa vốn. Đó là:

 • Phương pháp phương trình
 • Phương pháp đồ thị hòa vốn
 • Phương pháp gióp trên đơn vị sản phẩm

Phương pháp phương trình

 • Phương trình doanh thu: y = g.x
 • Phương trình chi phí: y = a + b.x

Trong đó:

 • g: Giá bán 1 sp
 • a: Tổng định phí toàn doanh nghiệp
 • x: Số lượng sản phẩm tiêu thụ
 • b: Biến phí đơn vị sản xuất

Từ đó chúng ta có công thức tính điểm hòa vốn như sau:

DT = CP => g.x = a + b.x

 • X(hv) = a/(g-b) = Định phí / Lợi nhuận góp đơn vị
 • DT(hv) = X(hv) * g = (Định phí *giá bán)/ Lợi nhuận góp đơn vị = Định phí / Tỷ lệ LN góp đơn vị
 • Thời gian hòa vốn = (Sản lượng hòa vốn / Sản lượng kỳ phân tích)* Thời gian kỳ phân tích

Hoặc đơn giản hơn có thể sử dụng công thức:

Thời gian hòa vốn = (Doanh thu hòa vốn / Doanh thu kỳ phân tích)* Thời gian kỳ phân tích

Có thể bạn quan tâm:

Phương pháp đồ thị hòa vốn

Phương pháp đồ thị hòa vốn
Phương pháp đồ thị hòa vốn

Trong đó:

 • Trục Y biểu diễn doanh thu (OY)
 • Trục X biểu diễn mức độ hoạt động (OX)
 • Điểm cắt của đường chi phí với trục OY là định phí
 • Điểm hòa vốn là điểm giao nhau giữa hai đường doanh thu và chi phí
 • Chiếu điểm hòa vốn xuống trục X ta được sản lượng hòa vốn
 • Chiếu điểm hòa vốn sang trục Y ta được doanh thu hòa vốn
 • Những giá trị X > Y hòa vốn doanh nghiệp hoạt động có lãi
 • Nếu X < Y hòa vốn doanh nghiệp bị lỗ

Từ đồ thị này chúng ta có công thức tính điểm hòa vốn

Sản lượng SP để đạt lợi nhuận mong muốn = (Tổng định phí + LN mong muốn) / Lợi nhuận góp đơn vị SP

Tương tự chúng ta có:

Doanh thu để đạt lợi nhuận mong muốn = (Tổng định phí + lợi nhuận mong muốn) / Tỷ lệ lợi nhuận góp

Phương pháp lợi nhuận góp 1 đơn vị sản phẩm

Ta có các phương trình:

 • Lợi nhuận = Tổng doanh thu – Tổng chi phí
 • Lợi nhuận = Tổng doanh thu – Tổng biến phí – Tổng định phí
 • Lợi nhuận = Lợi nhuận góp – Tổng định phí

Ta có điểm hòa vốn tại đó lợi nhuận bằng 0

hay Lợi nhuận góp = Tổng định phí

 • Lợi nhuận góp đơn vị sản phẩm x sản lượng = tổng định phí
 • Sản lượng hòa vốn = Tổng định phí/Lợi nhuận góp đơn vị sản phẩm

Hay có thể hiểu theo cách khác là

Khi Lợi nhuận góp = Tổng định phí

 • Tỷ lệ lợi nhuận góp x doanh thu = Tổng định phí
 • Doanh thu hòa vốn = Định phí / Tỷ lệ lợi nhuận góp
Doanh thu hòa vốn của doanh nghiệp sản xuất nhiều mặt hàng
Doanh thu hòa vốn của doanh nghiệp sản xuất nhiều mặt hàng

Doanh nghiệp sản xuất nhiều mặt hàng hay nhiều loại sản phẩm

Để tính doanh thu hòa vốn của doanh nghiệp sản xuất nhiều mặt hàng hay nhiều loại sản phẩm chúng ta cần tính lần lượt theo các bước sau:

Bước 1: Tính tỷ lệ kết cấu doanh thu của các mặt hàng tiêu thụ

Tỉ lệ kết cấu doanh thu của từng mặt hàng = Doanh thu từng mặt hàng/Tổng doanh thu x 100%

Bước 2: Xác định tỷ suất lợi nhuận trên chi phí biến đổi bình quân của các mặt hàng

Bước 3: Xác định doanh thu hòa vốn chung: Dth = Đp/Lb%

Bước 4: Xác định doanh thu hòa vốn và sản lượng hòa vốn cho từng mặt hàng:

 • Doanh thu hòa vốn từng mặt hàng = Doanh thu hòa vốn chung x Tỉ lệ kết cấu doanh thu từng mặt hàng
 • Sản lượng hòa vốn từng = Doanh thu hòa vốn của từng mặt hàng mặt hàng / Giá bán từng mặt

Ví dụ cách tính doanh thu hoà vốn

Để hiểu hơn về cách tính doanh thu hòa vốn chúng ta sẽ đi vào các ví dụ cụ thể và phân tích rõ ràng trong ví dụ.

Ví dụ 1

Ví dụ công ty A có số liệu doanh thu (đơn vị: 1.000 đồng) như sau: 

Chỉ tiêu

Tổng số

Tính cho một sản phẩm

Doanh thu

300.000

(tính trên 1.000 áo)

300

Chi phí nguyên liệu trực tiếp

120.000

120

Chi phí nhân công trực tiếp

20.000

20

Chi phí sản xuất chung biến đổi

5.000

5

Tổng chi phí biến đổi

145.000

145

Lãi trên biến phí

155.000

155

Chi phí cố định

36.000

36

Lợi nhuận

69.600

69

 • Định phí = 36 nghìn đồng
 • Chi phí biến đổi đơn vị: 145 nghìn đồng
 • Lãi trên biến đơn vị: Ib = 155 nghìn đồng
 • Ta có: SLh = 36.000/155 = 232 x 300 = 69.600 nghìn đồng

Ví dụ 2

Công ty B sản xuất 3 loại sản phẩm SP1, SP2, SP3. Trong năm, công ty tiêu thụ được 2000 SP1, 2000 SP2 và 1000 SP3 với giá tương ứng là 200 (nghìn đồng), 300 (nghìn đồng) và 250 (nghìn đồng)

Chỉ tiêu

SP1

SP2

SP3

Tổng số

1. Doanh thu (đvt: 1.000đồng)

400.000

600.000

250.000

1300.000

2. Biến phí

260.000

175.000

175.000

610.000

3. Lãi trên biến phí

140.000

425.000

75.000

640.000

4. Tỷ suất lãi trên biến phí

35%

41,67%

30%

35,79%

5. Định phí

     

150.000

6. Lợi nhuận

     

190.000

Bước 1: Xác định tỷ lệ kết cấu doanh thu của các mặt hàng tiêu thụ

 • SP 1: (400.000 : 1.300.000) x 100% = 30.77%
 • SP 2: (600.000 : 1.300.000) x 100% = 46.15%
 • SP 3: (250.000 : 1.300.000) x 100% = 19.23%

Bước 2: Xác định tỉ suất lợi nhuận trên chi phí biến đổi bình quân của các mặt hàng

Lb% = 640.000 : 1.300.000 = 49,23%

Bước 3: Xác định doanh thu hòa vốn chung

Dth = 150.000 : 49,23% = 304.629 nghìn đồng

Bước 4: Xác định doanh thu hòa vốn và sản lượng hòa vốn cho từng mặt hàng

Mặt hàng

Doanh thu hòa vốn

Giá bán

Sản lượng hòa vốn

SP1

304.629 x 30.77% = 93.734

200

467

SP2

304.629 x 46,15% = 140.586

300

469

SP3

304.629 x 19,23% = 58.580

250

234

Như vậy, để đạt được hòa vốn, công ty B cần phải thực hiện được doanh số cho sản phẩm SP1, SP2,SP3 lần lượt là 93.734; 140.586; 58.580 với số hiện vật lần lượt là 467; 469; 234 sản phẩm.

Kết luận

Trên đây chúng tôi đã phân tích chi tiết về doanh thu hòa vốn (Break even revenue) là gì cũng như đưa ra cách tính để bạn tham khảo. Mong rằng những chia sẻ này sẽ đem lại thông tin hữu ích về vấn đề bạn đang quan tâm. Mọi thắc mắc có thể liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.

Thông tin được biên tập bởi: taichinh24h.com.vn

Theo dõi
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tài Chính 24h cập nhật Giá vàng – Tỷ giá Ngoại tệ – Lãi suất – Cung cấp kiến thức về Tài chính, Forex, Chứng khoán. Với đội ngũ content có nhiều năm kinh nghiệm hy vọng sẽ mang lại cho bạn những bài viết chất lượng.

author nguyenbathanh 618859d3
Nguyễn Bá Thành
Chào mọi người, mình là Thành. Với 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực ngân hàng và kiến thức về Tài chính, Crypto, Forex và Chứng khoán. Hy vọng sẽ mang lại cho bạn những thông tin hữu ích.
Chuyển đổi ngoại tệ
Ngoại tệ cần quy đổi
5/5 - (1 bình chọn)

Về chúng tôi

taichinh24h

Tài Chính 24h Cập Nhật Giá Vàng - Tỷ Giá Ngoại Tệ - Lãi Suất - Cung Cấp Kiến Thức Về Tài Chính, Forex, Chứng Khoán.

Giá Vàng

Vàng SJC
Bảo Tín Minh Châu
Vàng PNG
DOJI Giá vàng Phú
Quý Biểu đồ SJC

Liên hệ

 • Email: taichinh24h.com.vn@gmail.com
 • Website: https://taichinh24h.com.vn
  0
  Chúng tôi muốn được nghe bình luận góp ý của bạnx